Onlanden


De Onlanden is een groot natuur- en waterbergingsgebied tussen Peize, Eelde en de stad Groningen. Bij heftige regenval in Noordwest Drenthe stroomt het water richting dit lagergelegen gebied. We verwachten meer periodes van hevige en langdurige regenval. Daarom maken we nu meer ruimte in de Onlanden om water uit omliggende gebieden tijdelijk op te vangen en overstromingen te voorkomen.

Het plan

Tussen 2007 en 2012 is de Onlanden geschikt gemaakt voor het bergen van water. Er moet nu nog meer ruimte komen voor waterberging, omdat we meer wateroverlast verwachten als gevolg van klimaatverandering. Mogelijke maatregelen om meer water op te vangen, zijn het plaatsen van flexibele stuwen en het ophogen van de kades. Met de nieuwe maatregelen kan er 5,2 miljoen kuub water extra opgevangen worden, bovenop de 7,5 miljoen kuub water die nu al opgevangen kan worden in het gebied.

Waar staan we nu?

In maart 2022 is het project voor de optimalisatie van de Onlanden gestart. Er zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd om inzicht te krijgen in de mogelijkheden binnen het gebied. Deze verkenning is eind 2022 afgerond en leidde tot drie mogelijke plannen om in het gebied meer water te kunnen bergen.

Uit de drie mogelijke plannen is een voorkeursalternatief gekozen, bekend als de 'Hooiwegvariant'. Dit voorkeursalternatief is met inbreng van de omgeving bedacht. Met de Hooiwegvariant wordt de waterberging binnen de bestaande kades van De Onlanden gerealiseerd en worden er extra maatregelen genomen om de natuurwaarden te behouden en te versterken. Het gebied tussen de Hooiweg en het Leekstermeer, wordt vanwege de natuurwaarden niet gebruikt voor extra waterberging.

De 'Hooiwegvariant' komt ook als favoriet naar voren uit het milieueffectrapport Optimalisatie De Onlanden. Er zijn verschillende onderzoeken gedaan, onder andere naar archeologie, hydrologie en natuur. Op basis van de uitkomsten van de onderzoeken, zijn milieueffecten van de plannen beoordeeld in het milieurapport. Naast voordelen voor de natuur vraagt deze variant ook de laagste investeringskosten in vergelijking tot de andere alternatieven.

Vervolg

De komende tijd werkt waterschap Noorderzijlvest verder aan de milieueffectrapportage van de 'Hooiwegvariant'. Daarbij wordt gekeken of er maatregelen nodig zijn, die eventuele negatieve effecten kunnen voorkomen. De direct belanghebbenden worden betrokken bij de uitwerking van het plan. Het ontwerp projectbesluit en het milieueffectrapport liggen in de loop van 2024 ter inzage.

Met wie doen we dit?

Initiatiefnemer waterschap Noorderzijlvest werkt in dit project samen met Provincie Drenthe, Provincie Groningen, gemeenten Tynaarlo en Noordenveld. Ook Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Stichting het Drentsche Landschap zijn als terreinbeheerders betrokken bij de ontwikkelingen.

Voor meer informatie over de Onlanden kunt u ook kijken op de website van het waterschap Noorderzijlvest.